ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558

Seagate-Safety-Award

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 29 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยซีเกท โรงงานเทพารักษ์และโรงงานโคราชได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย เป็นเวลา 12 ปีซ้อน และ 9 ปีซ้อน ตามลำดับ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของโรงงานทั้งสองแห่งให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างจริงจัง

จากภาพ ผู้บริหารโรงงานเทพารักษ์ นำโดย นายวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (แถวยืน กลางซ้าย) และนางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารโรงงานซีเกทโคราช นำโดย นายวิกรานต์ ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (แถวยืน กลางขวา) และนางสาวเมตตา รื่นนุสาร ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (แถวยืน ที่ 4 จากขวา)

You may also like...